ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณแสงเดือน เหลืองสะอาด
บริจาค 25,000 บาท
นายอนุวัติ แซ่ตั้ง
บริจาค 3,600 บาท
IEEE CASS Malaysia Chapter
บริจาค 38,870 บาท
นายพีรพงศ์ คงขำ
บริจาค 10,000 บาท
นางสาวสารภี สหะวิริยะ
บริจาค 1,000 บาท
นางสาวกนกวรรณ ชนินทรสงขลา
บริจาค 100 บาท
นางสาวธัญลักษณ์ โกมัย
บริจาค 500 บาท
นางธัญญ์มุนินทร์ ปวินท์ธนาธร
บริจาค 300 บาท
นางฝาติหม๊ะ โปติล่ะ
บริจาค 10 บาท
นางฝาติหม๊ะ โปติล่ะ
บริจาค 30 บาท
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
บริจาค 25,000 บาท
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
บริจาค 25,000 บาท
คุณสุรัตนา ตฤณรตนะ
บริจาค 100,000 บาท
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริจาค 50,000 บาท
คุณวารินทร์ รามฤทธิ์
บริจาค 2,500 บาท
นายลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์
บริจาค 30,000 บาท
บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
บริจาค 80,000 บาท
นายกิติศักดิ์ วิริยะหิรัญไพบูลย์
บริจาค 30,000 บาท
นางสาวสารภี สหะวิริยะ
บริจาค 2,000 บาท
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บริจาค 15,000 บาท
บริษัท เพิทร์ซ เทคโนโลยี จำกัด
บริจาค 36,000 บาท
คุณพิชัย แซ่หลี
บริจาค 20,000 บาท
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 50,000 บาท
นายอนุวัติ แซ่ตั้ง
บริจาค 6,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค