ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
บริษัท ไบต์อาร์ค จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
บริจาค 50,000 บาท
นายปภาวิน อุทัยรังษี
บริจาค 1,000 บาท
บริษัท อัลกอริตี้ จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
บริษัท เน็กซ์ฮอป จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
บริษัท ธาร์ณัส จำกัด
บริจาค 44,000 บาท
บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
นายวรวิช ฆังคัสโร
บริจาค 2,000 บาท
นางสาวผกาวรรณ ด้วงมาก
บริจาค 3,000 บาท
พัชรินทร์ หมื่นสายญาติ
บริจาค 1,000 บาท
เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย
บริจาค 9,600 บาท
นาย ชยากร เหมทานนท์
บริจาค 2,500 บาท
นายธนาธิป ลิ่มนา
บริจาค 2,000 บาท
นายณัฐดนัย หล่อใจ
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท โลเร็มบอร์ด จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
บริษัท ซคูลเมท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
นายวศิน เที่ยงคุณากฤต
บริจาค 5,000 บาท
รศ.ดร.วัสสา คงนคร
บริจาค 20,000 บาท
นางสาววารินทร์ รามฤทธิ์
บริจาค 3,000 บาท
นายสุริยา จิรสถิตสิน
บริจาค 15,000 บาท
นางกุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์
บริจาค 3,000 บาท
บริษัท อัลกอริตี้ จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
บริษัท เน็กซ์ฮอป จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
นายพิชัย แซ่หลี
บริจาค 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค