ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณกลางเดือน โพชนา
บริจาค 1,001 บาท
นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
บริจาค 50,000 บาท
นางกุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์
บริจาค 5,000 บาท
นายพิชัยพร บ่มไล่
บริจาค 50,000 บาท
คุณแสงเดือน เหลืองสะอาด
บริจาค 10,000 บาท
นางภาวินี วงศสุวรรณ
บริจาค 5,000 บาท
นางสาวนงนุช ไตรธเนศ
บริจาค 10,000 บาท
นางสาววัสสา คงนคร
บริจาค 5,000 บาท
นายณัฐ บัวบาน
บริจาค 10,000 บาท
นายเดชา ภู่พิชญาพันธุ์
บริจาค 10,000 บาท
คุณเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย
บริจาค 7,400 บาท
ผศ.พิเชฐ ตระการชัยศิริ
บริจาค 113,000 บาท
นายพิชัย แซ่หลี
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท ดินน้ำลมไฟวิศวกรรม จำกัด
บริจาค 217,745 บาท
นายอนุพงศ์ จงหวัง
บริจาค 10,000 บาท
คุณกังสดาล ชวลิตธำรง
บริจาค 20,000 บาท
บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริจาค 12,000 บาท
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บริจาค 20,000 บาท
นายเลิศศักดิ์ นววิมาน
บริจาค 15,000 บาท
ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
บริจาค 3,000 บาท
บริษัท เคทีซี ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 30,000 บาท
หจก. เอส.พี.โยธากิจ (1988)
บริจาค 20,000 บาท
บริษัท ชาร์จแอนด์เวลด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริจาค 47,000 บาท
คุณรมณชนก อรรถเจริญพร
บริจาค 500 บาท
สมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย
บริจาค 30,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค