ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

นายอาคม มานะแก้ว
บริจาค 100,000 บาท
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริจาค 200,000 บาท
บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด
บริจาค 50,000 บาท
คุณพรวิไล มาศสกุลพรรณ
บริจาค 2,000 บาท
บริษัท สินหลวง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 50,000 บาท
บริษัท พี. แอนด์ เอส. แบไรท์ ไมน์นิ่ง จำกัด
บริจาค 50,000 บาท
บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด
บริจาค 50,000 บาท
คุณคำรณ หยู่ทองคำ
บริจาค 1,000 บาท
นายกิตติศักดิ์ พูลยรัตน์
บริจาค 600 บาท
คุณทรงศักดิ์ ถาพรสวัสดิ์
บริจาค 2,000 บาท
บริษัท สตีลฟอร์เมอร์ จำกัด
บริจาค 56,000 บาท
คุณพนิต วรสุวัฒน์
บริจาค 28,000 บาท
คุณพิชัย แซ่หลี
บริจาค 3,000 บาท
นายวิเชษฐ ชัยประเสริฐสุด
บริจาค 3,000 บาท
คุณธเนศ รัตนวิไล
บริจาค 3,000 บาท
คุณสุกฤทธิรา รัตนวิไล
บริจาค 3,000 บาท
คุณเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย
บริจาค 7,000 บาท
นางสาวจุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร
บริจาค 1,000 บาท
คุณคุณณัฐ บัวบาน
บริจาค 10,000 บาท
คุณอรกมล วังอภิสิทธิ์
บริจาค 4,200 บาท
คุณวิชัยรัตน์ แก้วเจือ
บริจาค 4,200 บาท
คุณวัสสา คงนคร
บริจาค 4,200 บาท
คุณสุรางคนา ตรังคานนท์
บริจาค 5,107 บาท
กลุ่มวิจัยพัฒนาวัสดุการแร่
บริจาค 50,000 บาท
สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ
บริจาค 50,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค