ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณนภิสพร มีมงคล
บริจาค 10,000 บาท
คุณจิรายุส จินดากุล
บริจาค 3,600 บาท
นายอรุนันต์ หีมชูด
บริจาค 100 บาท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริจาค 200,000 บาท
รองศาสตราจารย์พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช
บริจาค 1,200 บาท
คุณณัชรพงศ รุกขชาติสุวรรณ
บริจาค 1,500 บาท
นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ
บริจาค 200,000 บาท
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บริจาค 500,009 บาท
บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี้ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริจาค 84,000 บาท
นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย
บริจาค 2,300 บาท
บริษัท เวิลด์ อินฟินิตี้ จำกัด
บริจาค 50,000 บาท
นายนพเก้า เจริญทิพากร
บริจาค 10,055 บาท
คุณจิรัง จิรังคานนท์
บริจาค 20,000 บาท
หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์
บริจาค 10,000 บาท
คุณอิสมาแอน โปติล่ะ
บริจาค 3,000 บาท
บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริจาค 15,000 บาท
คุณเจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร
บริจาค 5,000 บาท
นายณัฐ บัวบาน
บริจาค 10,000 บาท
คุณมนตรี นิธิกุล
บริจาค 10,000 บาท
นายวรวิทย์ พงษ์จีน
บริจาค 100,000 บาท
นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ
บริจาค 150,000 บาท
นายณัฐพงศ์ โกวิทยานันต์
บริจาค 10,000 บาท
คุณสุชีรา ว่องสุร
บริจาค 500 บาท
นางกุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์
บริจาค 5,000 บาท
คุณกังสดาล ชวลิตธำรง
บริจาค 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค