ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณพนิต วรสุวัฒน์
บริจาค 8,000 บาท
นางสาวอนัญญา โตสิงห์
บริจาค 20,000 บาท
นางสาวสารภี สหะวิริยะ
บริจาค 1,000 บาท
คุณพิสุทธิ์ ขุมทรัพย์
บริจาค 10,000 บาท
คุณพิสุทธิ์ ขุมทรัพย์
บริจาค 72,000 บาท
บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริจาค 20,000 บาท
นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
บริจาค 2,000 บาท
คุณมนตรี นิธิกุล
บริจาค 2,000 บาท
คุณพนิต วรสุวัฒน์
บริจาค 28,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริจาค 50,000 บาท
บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
บริจาค 278,335 บาท
บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
บริจาค 200,860 บาท
บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
บริจาค 253,335 บาท
คุณเจริญยุตร เดชวายุกุล
บริจาค 8,000 บาท
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 25,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริจาค 24,300 บาท
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริจาค 300,000 บาท
คุณชาคริต มูละ
บริจาค 1,000 บาท
คุณอดิศร รัตนโชเต
บริจาค 1,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งพันธกลการ
บริจาค 1,000 บาท
คุณอนงค์ศักดิ์ ทิมกลับ
บริจาค 1,000 บาท
คุณธีระวิทย์ กายเพ็ชร์
บริจาค 599 บาท
คุณสุธิตา บุญเลื่อง
บริจาค 1,000 บาท
คุณวรพจน์ กาญจนสุวรรณ
บริจาค 809 บาท
คุณสมเกียรติ แซ่เหลี่ยม
บริจาค 1,598 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค