ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณสุรินทร์ ตันติเจริญวิวัฒน์
บริจาค 100,000 บาท
คุณบุญเอก ลีลารุจิเจริญ
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
บริจาค 296,385 บาท
บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
บริจาค 271,385 บาท
บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
บริจาค 328,335 บาท
คุณปรีชา ไหมขาว
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท บ้านสุธาทิพย์ จำกัด
บริจาค 20,000 บาท
กองทุนเพื่อนวิศวะโยธา
บริจาค 20,000 บาท
บริษัท เน็กซ์ฮอป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 200,000 บาท
นายวนัฐฌพงษ์ คงแก้ว
บริจาค 23,540 บาท
บริษัท สตีลฟอร์มเมอร์ จำกัด
บริจาค 56,000 บาท
คุณพนิต วรสุวัฒน์
บริจาค 8,000 บาท
คุณภารดี ลลิตวจีวงศ์
บริจาค 10,000 บาท
คุณอนัญญา โตสิงห์
บริจาค 10,000 บาท
นายปรีชา แก้วขาว
บริจาค 100,000 บาท
คุณพิสุทธิ์ ขุมทรัพย์
บริจาค 72,000 บาท
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริจาค 300,000 บาท
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 350,000 บาท
รศ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ
บริจาค 5,555 บาท
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 14
บริจาค 100,000 บาท
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริจาค 20,000 บาท
นายวุฒิพงษ์ ธรรมประมวล
บริจาค 10,022 บาท
ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา
บริจาค 3,064 บาท
นายประภัทร์ ตรีเอนกพินิจ
บริจาค 1,500 บาท
คุณพนิต วรสุวัฒน์
บริจาค 28,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค