ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณเอกรัฐ โอทอง
บริจาค 1,000 บาท
คุณธวัชชัย ตรียานุวัฒน์
บริจาค 4,327 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริจาค 400,000 บาท
คุณมงคล สุวคันธ์
บริจาค 5,000 บาท
คุณธนิต เฉลิมยานนท์
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริจาค 45,000 บาท
นายกิตติพล จิตตานุกูล
บริจาค 20,000 บาท
คุณบรรดิษฐ์ ทิพย์ประชา
บริจาค 10,000 บาท
คุณธนู บุญตามชู
บริจาค 1,000 บาท
คุณสารัตถ์ ชูสิน
บริจาค 1,000 บาท
คุณธนเดช เตียวสกุล
บริจาค 1,000 บาท
คุณปราโมทย์ ศิริเขต
บริจาค 1,000 บาท
คุณรักชาติ บุหงาชาติ
บริจาค 1,000 บาท
คุณเชาว์ ชูทิพย์
บริจาค 1,000 บาท
คุณจรินทร์ กาญจโนภาศ
บริจาค 2,000 บาท
คุณวิทวัช วงศ์พิศาล
บริจาค 1,000 บาท
คุณมาโนช ปิยวรเดช
บริจาค 1,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริจาค 30,000 บาท
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
บริจาค 16,500 บาท
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
บริจาค 18,500 บาท
คุณจิรัง จิรังคานนท์
บริจาค 15,000 บาท
คุณสุภาภรณ์ ชรินทราวุฒิ
บริจาค 3,500 บาท
คุณบุญโชค ชั่งสิริพร
บริจาค 1,000 บาท
คุณนฤมล นำสนธิ
บริจาค 500 บาท
คุณสถาพร เยาวพงษ์อารีย์
บริจาค 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค