ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

นางสาวนันทรัตน์ อาเทศธุรพงศ์
บริจาค 1,000 บาท
นายธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์
บริจาค 1,000 บาท
นางสาวปิ่นอนงค์ เวทโอสท
บริจาค 500 บาท
นายไตรภพ นพรัตน์
บริจาค 500 บาท
นายเอกวิทย์ แซ่เห้ง
บริจาค 1,000 บาท
นายวราพงษ์ ชิณวงศ์
บริจาค 150 บาท
นายเอกรัฐ กลิ่นขจร
บริจาค 1,009 บาท
นางสาวจิตาวรรณ ชัยรัตน์
บริจาค 1,000 บาท
นายไพศาล กลับส่ง
บริจาค 1,000 บาท
นายทักษิณ บัวมีกลิ่น
บริจาค 1,000 บาท
นายประทีป เกิดสมมารถ
บริจาค 1,000 บาท
นายณัฐดนัย ประทุม
บริจาค 1,000 บาท
นายปิยะณัฐ สองเมือง
บริจาค 1,000 บาท
นางสาวศิริพร ศรีสมบูรณ์
บริจาค 1,000 บาท
นายเอกชัย หีตแก้ว
บริจาค 1,000 บาท
นายศิวะ สายนุ้ย
บริจาค 1,000 บาท
นางสาวอังคณา แดงขวัญทอง
บริจาค 1,000 บาท
นายสันติสุข พุฒพรม
บริจาค 1,000 บาท
คุณศศิรัตน์ ขุนเสถียร
บริจาค 6,000 บาท
คุณปิยะฉัตร น้อยสำลี
บริจาค 1,000 บาท
คุณพีระพล เก้าเอี้ยน
บริจาค 1,000 บาท
บริษัท ซีวายทีคอนสตรัคชั่น จำกัด
บริจาค 20,000 บาท
บริษัท เพิทร์ช เทคโนโลยี จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
บริษัท 11 จีโอ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
บริจาค 2,000 บาท
คุณธนรัตน์ พลศักดิ์
บริจาค 12,420 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค