ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณสิรินทรา กมลมาตยากุล
บริจาค 2,000 บาท
คุณสิรินทรา กมลมาตยากุล
บริจาค 2,000 บาท
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
บริจาค 50,000 บาท
นายเกริกชัย ทองหนู
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
บริจาค 160,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริจาค 100,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริจาค 62,200 บาท
คุณสุรัตนา ตฤณรัตนะ
บริจาค 200,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริจาค 10,000 บาท
นายกมล หมั่นทำ
บริจาค 75,000 บาท
นายกมล หมั่นทำ
บริจาค 25,000 บาท
บริษัท อินเตอร์ดาต้ารีคัฟเวอรี จำกัด 0105552017829
บริจาค 10,000 บาท
นายสิทธิชัย พิริยคุณธร
บริจาค 40,000 บาท
คุณสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
บริจาค 80,000 บาท
คุณสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
บริจาค 20,000 บาท
บริษัท เกรทโกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริจาค 79,000 บาท
คุณชาตรี รัตนสังข์
บริจาค 10,000 บาท
คุณนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
บริจาค 5,000 บาท
บริษัท สตีลฟอร์เมอร์ จำกัด
บริจาค 56,000 บาท
คุณพนิต วรสุวัฒน์
บริจาค 28,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริจาค 400,000 บาท
คุณถาวร เพ็ชร์สุทธิ์
บริจาค 10,000 บาท
ดร.นภิสพร มีมงคล
บริจาค 9,000 บาท
คุณทรงศรี กาญจนิศากร
บริจาค 10,000 บาท
คุณวิโรจน์ โตเจริญวาณิช
บริจาค 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค