ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณเจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร
บริจาค 5,000 บาท
คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ
บริจาค 20,000 บาท
คุณณรงค์ ทรัพย์พูศิริวงษ์
บริจาค 1,000 บาท
คุณสุริยา จิรสถิตสิน
บริจาค 1,000 บาท
คุณปรีชา แก้วขาว
บริจาค 10,000 บาท
คุณอนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข
บริจาค 1,000 บาท
คุณกอซีย์ คงบันนึก
บริจาค 100 บาท
นางสาวเอมอร พรมเพชร
บริจาค 2,000 บาท
คุณวรรณา นิเทศนพกุล
บริจาค 5,000 บาท
คุณประกฤต คงเจริญโชค
บริจาค 2,000 บาท
คุณผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์
บริจาค 2,000 บาท
นายพิชัยพร บ่มไล่
บริจาค 50,000 บาท
คุณกฤษณะ กฤษณภักดิ์
บริจาค 10,000 บาท
คุณสุรงค์ ด้วงเงิน
บริจาค 10,000 บาท
คุณนุชรี อยู่วิทยา
บริจาค 50,000 บาท
คุณณัฐพงศ์ โกวิทยานันต์
บริจาค 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค