ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย
บริจาค 6,000 บาท
นายมังกร ขจรเดชะ
บริจาค 1,000 บาท
คุณกรวรรณ แก้วประจุ
บริจาค 2,000 บาท
นายสมาน โมฮำมัดฮูเซน
บริจาค 5,000 บาท
คุณเจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร
บริจาค 5,000 บาท
คุณสุนทร ศรีสุข
บริจาค 500 บาท
คุณเดชา ภู่พิชญาพันธุ์
บริจาค 100,000 บาท
นางกุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์
บริจาค 5,000 บาท
คุณธฤต สารกิตินภากุล
บริจาค 1,000 บาท
คุณสิทธิชัย พิริยคุณธร
บริจาค 17,484 บาท
คุณธนิยา เกาศล
บริจาค 1,000 บาท
คุณธนาวุฒิ จันทร์วิไลรัตน์
บริจาค 5,000 บาท
คุณทวี สกุลเวช
บริจาค 10,000 บาท
คุณชัยยุทธ ขันตีกุล
บริจาค 2,000 บาท
คุณธนา โมมินทร์
บริจาค 3,000 บาท
คุณภารดี ลลิตวจีวงศ์
บริจาค 13,000 บาท
คุณภาสกร ชัยวิริยะวงศ์
บริจาค 1,000 บาท
บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 10,000 บาท
นายอภิชาต ณ นคร
บริจาค 500 บาท
นายวาทิต หลักคำ
บริจาค 500 บาท
นายณัฐวุฒิ หัสดีวิจิตร
บริจาค 500 บาท
นายไพโรจน์ หนูกุล
บริจาค 500 บาท
นางสาวกันยา ตำบัน
บริจาค 500 บาท
นายอติชาต ดาวกระจาย
บริจาค 500 บาท
นายนิพิฐพนธ์ มธุรพฤกษ์
บริจาค 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค