ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณวุฒิภูมิ จันทร
บริจาค 14,987 บาท
คุณนนท์ปวิช ไม้เรียง
บริจาค 999 บาท
คุณรัตนพงศ์ จันทรพงศ์
บริจาค 639 บาท
คุณวทานัย โภชนุกูล
บริจาค 500 บาท
คุณณัฐพล ไชยสุวรรณ
บริจาค 555 บาท
คุณปรเมศวร์ เหลือเทพ
บริจาค 2,000 บาท
คุณพิสุทธิ์ ขุมทรัพย์
บริจาค 36,000 บาท
บริษัท สตีลฟอร์เมอร์ จำกัด
บริจาค 28,000 บาท
คุณศุภชัย รักชุม
บริจาค 500 บาท
คุณมุกรวี อุบลสถิตย์
บริจาค 1,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระวัฒน์การโยธา
บริจาค 3,000 บาท
คุณณัฐนันท์ หงส์อัครพันธุ์
บริจาค 5,000 บาท
คุณเอนกพงศ์ อาทากูล
บริจาค 1,000 บาท
คุณบุญเลิศ บำรุงธรรม
บริจาค 1,000 บาท
บริษัท เดอะเบสท์โฮม ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 5,000 บาท
คุณถนอมศักดิ์ จริยาบูรณ์
บริจาค 3,000 บาท
คุณปฎิภาณ ประทีป ณ ถลาง
บริจาค 1,000 บาท
คุณพยอม รัตนมณี
บริจาค 2,000 บาท
คุณจิรชาติ จิโรจน์กุล
บริจาค 2,000 บาท
คุณสุรินทร์ ขวดใส
บริจาค 2,000 บาท
คุณกุมพล พฤฒิพฤกษ์
บริจาค 5,000 บาท
คุณชินกรณ์ สงสมพันธ์
บริจาค 99,999 บาท
นายสิทธิชัย พิริยคุณธร
บริจาค 40,000 บาท
บจก.ทักษิณยนตรการหาดใหญ่
บริจาค 50,000 บาท
บริษัท เพื่อนแท้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริจาค 50,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค