เกี่ยวกับเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยรับบริจาคที่ได้ลงทะเบียนกับกรมสรรพากร

เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค:

ประเภทหน่วยรับบริจาค: สถานศึกษา

ที่อยู่หน่วยรับบริจาค
เลขที่ 15 อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. ถนน กาญจนวณิชย์ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

กรมสรรพากร e-donation

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2510 ขณะนั้นใช้ชื่อ "มหาวิทยาลัยภาคใต้" คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดดำเนินการสอนมาแล้วมากกว่า 45 ปี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาหลายรุ่น

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานบริหารคณะ ซึ่งมีพันธกิจหลัก คือ วางแผน/พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดรายได้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการหารายได้จากการจัดสรรพื้นที่ของคณะในเชิงพาณิชย์ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในทุกด้าน ทั้งงานด้านวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยมีภาระรับผิดชอบเป็นผู้จัดการและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายหลัก ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนการบริหารจัดการโดยนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเรียน/การสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ/งานบริหารและงานธุรการ ของหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีการทำงานร่วมกันกับกลุ่มงานการเงินและพัสดุ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ และที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญในทุกกิจกรรม คือ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนและสนับสนุนให้กิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยดีตลอดมา

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค