ชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Student Formula)

(พัฒนาคณะฯและสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ)
กรอกข้อมูลของผู้บริจาค เลือกช่องทางการบริจาค

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค