ร่วมบริจาค สบทบทุน
เพื่อชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Student Formula)

เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมยานยนต์ เป็นการใช้เวลาว่างเรียนรู้ การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก

แคมเปญการบริจาคของเรา

Donate Campaign

พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ

Donate Campaign

สนับสนุนครุภัณฑ์วัสดุการเรียนการสอน

Donate Campaign

ทุนการศึกษาศิษย์เก่าฯ ร่วมส่งน้องเรียน

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค

รายนามผู้บริจาคระดับพรีเมียม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

รายนามผู้บริจาคล่าสุด ค้นหา
 • นางสาวกนกวรรณ ชนินทรสงขลา
  บริจาค 100 บาท
 • นางสาวธัญลักษณ์ โกมัย
  บริจาค 500 บาท
 • นางธัญญ์มุนินทร์ ปวินท์ธนาธร
  บริจาค 300 บาท
 • นางฝาติหม๊ะ โปติล่ะ
  บริจาค 10 บาท
 • นางฝาติหม๊ะ โปติล่ะ
  บริจาค 30 บาท
 • รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
  บริจาค 25,000 บาท
 • รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
  บริจาค 25,000 บาท
 • คุณสุรัตนา ตฤณรตนะ
  บริจาค 100,000 บาท
 • บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  บริจาค 5,000 บาท
 • บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  บริจาค 50,000 บาท
 • คุณวารินทร์ รามฤทธิ์
  บริจาค 2,500 บาท
 • นายลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์
  บริจาค 30,000 บาท
 • บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
  บริจาค 80,000 บาท